Lăng áp bồn

Lăng áp bồn

AFC 90
Ngỏ vào D76 – ngỏ ra D90

AFC 170
Đầu vô D90 – đầu ra D114

AFC 330
Đầu vô D114 – đầu ra D150

AFC 550
Đầu vô D220– đầu ra D168
 
Vật liệu: thép cacbon

Áp suất làm việc: 2,7 – 7kg/cm2

Áp suất đầu vào tối thiểu: 276 kPa

Áp suất đầu vào tối đa: 696kPa

Chiều cao: 79,5cm - Trọng lượng: 25,5kg
 

Sản phẩm cùng loại