INSERT INTO table_counter ( tm, ip,nation,browser,fromto,device,osdetail,website,os) VALUES ( '1679573690', '34.239.173.144','','Other','','Computer','Other','','Other') THIẾT BỊ CHỐNG SÉT, KIM THU SÉT TÂY BAN NHA, KIM THU SET THỔ NHĨ KỲ - PHÒNG CHÁY PHÁT ĐẠT